Navigácia

Preskočiť na navigáciu

Úvodná stránka

My Newsletter

Banerová upútavka na predstavenia

 cyrano   mamma mia rasputin Mačky  Pi čaj, miláčik! Aj muži majú svoje dni Boyband Čarodejník z krajiny Oz Veselá vdova Punk rock Bajaja Slahackova Nová scénička
 • Plagát - RASPUTIN
 • Plagát - PI ČAJ, MILÁČIK!
 • Plagát - PUNK ROCK
 • Plagát - AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI
 • Plagát - KOZLIATKA A VLK
 • Plagát - ČARODEJNÍK Z KRAJINY OZ
 • Plagát - VESELÁ VDOVA
 • Plagát - DOMOV (...kde je ten tvoj?)
 • Plagát - NOVÁ SCÉNIČKA         štúdio Olympia
 • Plagát - BAJAJA
 • Plagát - ŠĽAHAČKOVÁ PRINCEZNÁ
 • Plagát - CYRANO Z PREDMESTIA
 • Plagát - ROZUM A CIT
 • Plagát - MAMMA MIA!
 • Plagát - BOYBAND
 • Plagát - MÁRIA TERÉZIA #posledná milosť
 • Plagát - MAČKY

Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

Žiadosť o informácie

Z Vašej žiadosti o informácie adresovanej DNS musí byť zrejmé:

- kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
- adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa;
- ktorých informácií sa žiadosť týka;
- aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

DNS je povinné žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, o predĺžení lehoty v zmysle § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám Vás budeme informovať. V prípade sťažností, návrhov, podnetov, alebo iných podaní smerujúcich k DNS je lehota na vybavenie do 30 pracovných dní. Aj túto lehotu je možné predĺžiť na 60 pracovných dní, ak si podanie vyžiada spoluprácu s inými orgánmi, fyzickými alebo právnickými osobami. Aj v tomto prípade je žiadateľ písomne upovedomený o predĺžení lehoty vybavenia jeho podania.

O všetkých žiadostiach, sťažnostiach, návrhoch alebo iných podaniach vedie DNS centrálnu evidenciu.

MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE, SŤAŽNOSTÍ, NÁVRHOV A INÝCH PODANÍ:

E-MAILOM
sekretariat@novascena.sk

POŠTOU
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1
812 14 Bratislava

OSOBNE
v pracovných dňoch od 10.00 do 15.00 hod.

TELEFONICKY
+421 2 / 204 88 100
v pracovných dňoch od 10:00 do 15:00 hod.
 

NEDOSTALI STE POŽADOVANÚ INFORMÁCIU?

V prípade nesprístupnenia informácie alebo obmedzenia prístupu k informáciám (t.j. bola Vám sprístupnená len časť požadovanej informácie) sa môžete voči rozhodnutiu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. 

Odvolanie musí obsahovať:

- rozhodnutie, proti ktorému smeruje;
- kto ho podáva.

Uvítame aj Vaše zdôvodnenie, prečo nesúhlasíte s rozhodnutím.
Dôležité je stihnúť lehotu 15 dní.

DNS môže v rámci autoremedúry samo rozhodnúť o odvolaní, a to tak, že mu vyhovie v plnom rozsahu. DNS môže svoje rozhodnutie samo zrušiť a začať o žiadosti o informácie nové konanie alebo rozhodnutie zmeniť a požadované informácie sprístupniť.

Ak DNS nerozhodne o odvolaní v rámci autoremedúry, predloží odvolanie nadriadenému orgánu, Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, ktoré rozhoduje v druhom stupni,. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania DNS. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Odvolanie je možné podať písomne na adrese:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1
812 14 Bratislava


Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácií možno preskúmať v  v konaní pred správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.


Pripravujeme

BEDÁRI

Partneri divadla

S podporou:
Partner DNS:
Mediálni partneri: