Navigácia

Preskočiť na navigáciu

Úvodná stránka

My Newsletter

Banerová upútavka na predstavenia

 mamma mia Punk rock  Pi čaj, miláčik! Veselá vdova Mačky Bajaja  Aj muži majú svoje dni Boyband Ako zbaliť babu Vyhadzovači Nová scénička Čarodejník z krajiny Oz
 • Plagát - MADAME DE POMPADOUR
 • Plagát - BAJAJA
 • Plagát - RÓMEO A JÚLIA muzikál
 • Plagát - VESELÁ VDOVA
 • Plagát - Sluha dvoch šéfov SILVESTER
 • Plagát - VYHADZOVAČI          štúdio Olympia
 • Plagát - MAČKY
 • Plagát - AKO ZBALIŤ BABU        štúdio Olympia
 • Plagát - AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI
 • Plagát - EQUUS
 • Plagát - muzikál MAMMA MIA!
 • Plagát - BOYBAND
 • Plagát - ČARODEJNÍK Z KRAJINY OZ
 • Plagát - PUNK ROCK
 • Plagát - PI ČAJ, MILÁČIK!
 • Plagát - NOVÁ SCÉNIČKA         štúdio Olympia

Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

Žiadosť o informácie

Z Vašej žiadosti o informácie adresovanej DNS musí byť zrejmé:

- kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
- adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa;
- ktorých informácií sa žiadosť týka;
- aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

DNS je povinné žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, o predĺžení lehoty v zmysle § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám Vás budeme informovať. V prípade sťažností, návrhov, podnetov, alebo iných podaní smerujúcich k DNS je lehota na vybavenie do 30 pracovných dní. Aj túto lehotu je možné predĺžiť na 60 pracovných dní, ak si podanie vyžiada spoluprácu s inými orgánmi, fyzickými alebo právnickými osobami. Aj v tomto prípade je žiadateľ písomne upovedomený o predĺžení lehoty vybavenia jeho podania.

O všetkých žiadostiach, sťažnostiach, návrhoch alebo iných podaniach vedie DNS centrálnu evidenciu.

MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE, SŤAŽNOSTÍ, NÁVRHOV A INÝCH PODANÍ:

E-MAILOM
sekretariat@novascena.sk

POŠTOU
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1
812 14 Bratislava

OSOBNE
v pracovných dňoch od 10.00 do 15.00 hod.

TELEFONICKY
+421 2 / 204 88 100
v pracovných dňoch od 10:00 do 15:00 hod.
 

NEDOSTALI STE POŽADOVANÚ INFORMÁCIU?

V prípade nesprístupnenia informácie alebo obmedzenia prístupu k informáciám (t.j. bola Vám sprístupnená len časť požadovanej informácie) sa môžete voči rozhodnutiu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. 

Odvolanie musí obsahovať:

- rozhodnutie, proti ktorému smeruje;
- kto ho podáva.

Uvítame aj Vaše zdôvodnenie, prečo nesúhlasíte s rozhodnutím.
Dôležité je stihnúť lehotu 15 dní.

DNS môže v rámci autoremedúry samo rozhodnúť o odvolaní, a to tak, že mu vyhovie v plnom rozsahu. DNS môže svoje rozhodnutie samo zrušiť a začať o žiadosti o informácie nové konanie alebo rozhodnutie zmeniť a požadované informácie sprístupniť.

Ak DNS nerozhodne o odvolaní v rámci autoremedúry, predloží odvolanie nadriadenému orgánu, Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, ktoré rozhoduje v druhom stupni,. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania DNS. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Odvolanie je možné podať písomne na adrese:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1
812 14 Bratislava


Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácií možno preskúmať v  v konaní pred správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.


Špeciálne predstavenia

AKO BONNIE A CLYDE
VIANOCE V DIVADLE NOVÁ SCÉNA
opereta Gróf z Luxemburgu
20 rokov s CONTINENTALS

Partneri divadla

S podporou:
Partner DNS:
Mediálni partneri: