Navigácia

Preskočiť na navigáciu

Úvodná stránka

My Newsletter

Banerová upútavka na predstavenia

  Veselá vdova rasputin  Slahackova Pi čaj, miláčik! Mačky mamma mia Bajaja  Punk rock Aj muži majú svoje dni Boyband Vyhadzovači Nová scénička Čarodejník z krajiny Oz
 • Plagát - KOZLIATKA A VLK
 • Plagát - RASPUTIN
 • Plagát - ČARODEJNÍK Z KRAJINY OZ
 • Plagát - RÓMEO A JÚLIA
 • Plagát - DOMOV (...kde je ten tvoj?)
 • Plagát - BAJAJA
 • Plagát - ROZUM A CIT
 • Plagát - MAČKY
 • Plagát - MAMMA MIA!
 • Plagát - BOYBAND
 • Plagát - ŠĽAHAČKOVÁ PRINCEZNÁ
 • Plagát - NOVÁ SCÉNIČKA         štúdio Olympia
 • Plagát - PUNK ROCK
 • Plagát - AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI
 • Plagát - VESELÁ VDOVA
 • Plagát - PI ČAJ, MILÁČIK!
 • Plagát - VYHADZOVAČI          štúdio Olympia

Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

Žiadosť o informácie

Z Vašej žiadosti o informácie adresovanej DNS musí byť zrejmé:

- kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
- adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa;
- ktorých informácií sa žiadosť týka;
- aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

DNS je povinné žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, o predĺžení lehoty v zmysle § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám Vás budeme informovať. V prípade sťažností, návrhov, podnetov, alebo iných podaní smerujúcich k DNS je lehota na vybavenie do 30 pracovných dní. Aj túto lehotu je možné predĺžiť na 60 pracovných dní, ak si podanie vyžiada spoluprácu s inými orgánmi, fyzickými alebo právnickými osobami. Aj v tomto prípade je žiadateľ písomne upovedomený o predĺžení lehoty vybavenia jeho podania.

O všetkých žiadostiach, sťažnostiach, návrhoch alebo iných podaniach vedie DNS centrálnu evidenciu.

MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE, SŤAŽNOSTÍ, NÁVRHOV A INÝCH PODANÍ:

E-MAILOM
sekretariat@novascena.sk

POŠTOU
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1
812 14 Bratislava

OSOBNE
v pracovných dňoch od 10.00 do 15.00 hod.

TELEFONICKY
+421 2 / 204 88 100
v pracovných dňoch od 10:00 do 15:00 hod.
 

NEDOSTALI STE POŽADOVANÚ INFORMÁCIU?

V prípade nesprístupnenia informácie alebo obmedzenia prístupu k informáciám (t.j. bola Vám sprístupnená len časť požadovanej informácie) sa môžete voči rozhodnutiu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. 

Odvolanie musí obsahovať:

- rozhodnutie, proti ktorému smeruje;
- kto ho podáva.

Uvítame aj Vaše zdôvodnenie, prečo nesúhlasíte s rozhodnutím.
Dôležité je stihnúť lehotu 15 dní.

DNS môže v rámci autoremedúry samo rozhodnúť o odvolaní, a to tak, že mu vyhovie v plnom rozsahu. DNS môže svoje rozhodnutie samo zrušiť a začať o žiadosti o informácie nové konanie alebo rozhodnutie zmeniť a požadované informácie sprístupniť.

Ak DNS nerozhodne o odvolaní v rámci autoremedúry, predloží odvolanie nadriadenému orgánu, Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, ktoré rozhoduje v druhom stupni,. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania DNS. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Odvolanie je možné podať písomne na adrese:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1
812 14 Bratislava


Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácií možno preskúmať v  v konaní pred správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.


Špeciálne predstavenia

TALKSHOW S MICHALOM DOMONKOŠOM
1+1=3
BOHATÉ VIANOCE V DIVADLE NOVÁ SCÉNA
TALKSHOW S MICHALOM DOMONKOŠOM
BALADA PRE BANDITU

Partneri divadla

S podporou:
Partner DNS:
Mediálni partneri: