Navigácia

Preskočiť na navigáciu

Úvodná stránka

My Newsletter

Banerová upútavka na predstavenia

 cyrano   mamma mia rasputin Mačky  Pi čaj, miláčik! Aj muži majú svoje dni Boyband Čarodejník z krajiny Oz Veselá vdova Punk rock Bajaja Slahackova Nová scénička
 • Plagát - RASPUTIN
 • Plagát - PI ČAJ, MILÁČIK!
 • Plagát - PUNK ROCK
 • Plagát - AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI
 • Plagát - KOZLIATKA A VLK
 • Plagát - ČARODEJNÍK Z KRAJINY OZ
 • Plagát - VESELÁ VDOVA
 • Plagát - DOMOV (...kde je ten tvoj?)
 • Plagát - NOVÁ SCÉNIČKA         štúdio Olympia
 • Plagát - BAJAJA
 • Plagát - ŠĽAHAČKOVÁ PRINCEZNÁ
 • Plagát - CYRANO Z PREDMESTIA
 • Plagát - ROZUM A CIT
 • Plagát - MAMMA MIA!
 • Plagát - BOYBAND
 • Plagát - MÁRIA TERÉZIA #posledná milosť
 • Plagát - MAČKY

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Divadla Nová Scéna

 

Spoločné úvodné ustanovenia k jednotlivým všeobecným obchodným podmienkam

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) Divadla Nová Scéna sa vzťahujú na predaj vstupeniek na všetky divadelné predstavenia, prípadne na iné podujatia organizované Divadlom Nová Scéna (ďalej len „DNS“) alebo v spolupráci s DNS.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie doplnkových služieb v súvislosti s usporiadaním divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho podujatia.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú aj na prenechávanie hnuteľného majetku, nachádzajúceho sa vo vlastníctve, v nájme alebo v správe DNS, a to do do nájmu, podnájmu alebo výpožičky ako aj na prenechávanie priestorov DNS do podnájmu. 


A.       VOP VSTUPENKY

 

1.                  Vstupenky


1. Pod vstupenkou sa rozumie oprávnenie vstupu návštevníka – odberateľa na divadelné alebo iné predstavenie organizované DNS, príp. organizované treťou osobou na základe dohody s DNS a oprávnenie návštevníka – odberateľa využívať s tým spojené priestory a služby DNS.

2. Vstupenka na predstavenia DNS je ceninou a a jej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.

3. Vstupenka bez kontrolného kupónu alebo inak úmyselne poškodená vstupenka je neplatná a jej majiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený vstup na predmetné predstavenie, respektíve do divadla.

4. Aktuálne ceny vstupeniek sú uverejnené na predajnom mieste a na webovej stránke DNS http://www.novascena.sk/program.php?work=performance.   


2.                  Zmluvný vzťah

1. Vznik zmluvného vzťahu medzi DNS a majiteľom vstupenky vzniká (i) zakúpením vstupenky na predajnom mieste zmluvného predajcu alebo v pokladnici DNS, (ii) vyplnením a potvrdením objednávky odberateľom jednou z foriem podľa čl. 3 bodu 1 týchto VOP.  

2. Uzatvorením zmluvy medzi  DNS a majiteľom vstupenky podľa vyššie uvedeného bodu sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.

3. Uskutočnenie niektorej z foriem zaobstarania vstupenky podľa čl. 3 týchto VOP sa považuje za oboznámenie a vyjadrenie súhlasu majiteľa vstupenky s VOP.

 

3.                  Nákup, predaj, rezervácie vstupeniek 

 

1. Vstupenky je možné rezervovať osobne, telefonicky, prostredníctvom internetu, zmluvných predajcov, v pokladni a na oddelení predaja DNS, Kollárovo nám. 20. Rezervované vstupenky sa musia vyzdvihnúť do 3 dní odo dňa rezervovania, príp. v dohodnutom termíne. V opačnom prípade budú vstupenky opätovne zaradené do voľného predaja. Rezervácia vstupeniek ku dňu predstavenia nie je možná.

Rezervácia, pokiaľ DNS neurčí inak, je platná 3 dni od jej uskutočnenia. Opakované prerezervovanie miest je považované za úmyselné blokovanie miest a tým nepriame poškodzovanie DNS. Tieto rezervácie môžu byť po predošlom upozornení zrušené a používateľ, ktorý tieto rezervácie vytvára, môže mať zablokovaný prístup na www.novascena.sk.

2. Vstupenky možno zakúpiť priamo na predajnom mieste DNS v pokladni na Kollárovom námestí 20 v Bratislave v dňoch bežnej prevádzky divadla (tzn. počas divadelnej sezóny) PON - PIA: 11:00 - 14:30 / 15:00 - 19:00

(SOB/NED 1 hod pred predstavením) v predajnej sieti zmluvných predajcov, alebo si ich možno objednať na obchodnom oddelení prostredníctvom internetu, osobne, telefonicky alebo na základe písomnej objednávky.

3. V pokladni DNS je možná platba týmito druhmi platobných kariet: MASTER CARD, MASTER CARD ELEKTRONIC, MAESTRO, VISA, VISA ELECTRON, V PAY. Platbu kartou je potrebné nahlásiť vopred.

4. Zakúpené vstupenky prostredníctvom predajnej siete zmluvných predajcov (napr.: Ticketportal SK) sa prioritne riadia všeobecnými obchodnými podmienkami daného zmluvného predajcu.

5. V prípade, ak vstupenky boli objednané prostredníctvom telefonickej alebo na základe písomnej objednávky, budú odoslané na adresu objednávateľa – odberateľa do piatich dní po ich objednaní formou dobierky, ak o to objednávateľ – odberateľ vo svojej objednávke požiada. V takomto prípade si DNS účtuje poplatok za poštovné a balné. Ak objednávateľ – odberateľ o zaslanie vstupeniek nepožiada, budú mu k dispozícii v pokladni DNS Kollárovo nám. č. 20, kde si ich osobne vyzdvihne v termíne podľa dohody.

6. Ak nedôjde k zrušeniu predstavenia alebo ak v prípade zmeny predstavenia, majiteľ vstupenky nevyužije poskytnuté náhradné predstavenie DNS, zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť.

7. DNS môže poskytnúť zľavy pri predaji vstupeniek.

 

4.                  Zmena a zrušenie predstavenia

1. DNS si vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie predstavenia.

2. O zrušení a zmene programu predstavenia informuje DNS prostredníctvom svojej webovej stránky www.novascena.sk a oznamom v pokladnici DNS. Hromadných zákazníkov informuje DNS aj telefonicky alebo e-mailom, za predpokladu, že má k dispozícii ich kontaktné údaje.

3. V prípade, ak sa predstavenie neodohrá z dôvodu spôsobeného DNS (zrušenie predstavenia alebo zmena programu), vstupné bude vrátené v plnej výške do 10 pracovných dní od termínu plánovaného predstavenia. O vrátenie vstupného v lehote ustanovenej v tomto bode článku je možné požiadať osobne v pokladnici DNS, písomne alebo emailom na adresu rezervacie@novascena.sk, korenšp.adresa : Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1, 812 14  Bratislava,  s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom je potrebné k žiadosti priložiť neporušenú vstupenku na refundáciu resp. jej scan..

4. V prípade zmeny predstavenia je zákazníkovi ponúknutá možnosť navštíviť náhradné predstavenie. V prípade akceptácie zmeny zákazníkom zakúpené vstupenky platia na náhradné predstavenie v rovnakej cenovej hodnote ako predstavenie, ktoré je zrušené. Ak zákazník v prípade zmeny predstavenia navštívi náhradné predstavenie, stráca nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením, prípadne na inú náhradu (napr.: občerstvenie pri premiére a podobne; netýka sa doplnkovej služby podľa VOP k doplnkovým službám).

5. Ak zákazník nesúhlasí s titulom náhradného predstavenia a možnosť návštevy náhradného predstavenia nevyužije , má právo vrátiť nepoužité vstupenky v lehote podľa čl. 4 ods. 3 VOP, pričom peniaze mu budú refundované v plnej výške.

6. Ak nedôjde k zmene alebo zrušeniu predstavenia, faktúry na vstupenky DNS vystavené na základe záväznej objednávky nie je možné stornovať.


5.                  Hromadný predaj vstupeniek

1. Vstupenky možno predávať aj hromadnému odberateľovi. Pod hromadným odberateľom sa rozumie taký odberateľ, ktorý uskutoční jednorazové zakúpenie minimálne 20 ks vstupeniek na jedno predstavenie.

2. Vstupenky zakúpené hromadným odberateľom, ktorý si zakúpil viac ako 20 vstupeniek na jedno predstavenie nie je možné z iného dôvodu ako je zmena programu predstavenia alebo jeho zrušenie vrátiť, len v prípade, ak objednávateľ - odberateľ uhradí DNS nasledovný storno poplatok z celkovej hodnoty zakúpených vstupeniek:

a.       vrátenie menej ako 30 dni pred termínom predstavenia 10% z celkovej hodnoty spoločne zakúpených vstupeniek,

b.      vrátenie menej ako 21 dní pred termínom predstavenia 30% z celkovej hodnoty spoločne zakúpených vstupeniek,

c.       vrátenie menej ako 14 dní pred termínom predstavenia 50% z celkovej hodnoty spoločne zakúpených vstupeniek,

d.      vrátenie menej ako 7 dní pred termínom predstavenia 70% z celkovej hodnoty spoločne zakúpených vstupeniek,

e.      vrátenie menej ako 3 dni pred termínom predstavenia 100% z celkovej hodnoty spoločne zakúpených vstupeniek.

 

6.                  Práva a povinnosti majiteľa vstupeniek

1. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si vstupenku a údaje na nej ihneď po jej obdržaní a prípadne vady (napr.: vstupenky s nečitateľným textom alebo bez uvedenia miesta sedenia; netýka sa v prípade voľného sedenia) bezodkladne reklamovať.

2. Kúpou vstupenky majiteľ vstupenky berie na vedomie, že:

a.       vstup do hľadiska po začiatku predstavenia nie je povolený,

b.      počas predstavenia je zakázaná konzumácia nápojov a jedál, používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov

c.       fotografovanie a výroba audio- a videozáznamu predstavenia sú prísne zakázané. V prípade nedodržania alebo porušenia podmienok podľa tohto bodu VOP je oprávnený príslušný zamestnanec DNS alebo osoba poverená zo strany DNS nevpustiť zákazníka na predmetné predstavenie, prípadne v závislosti od závažnosti porušenia mu zamedziť v ďalšom porušovaní týchto podmienok, prípadne ho vyviesť z predstavenia. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá konaním majiteľa vstupenky  vznikla.

3. Majiteľ vstupenky sa zaväzuje:

a.       prevziať rezervované vstupenky v dohodnutom termíne,

b.      zaplatiť za rezervované vstupenky dojednanú cenu v plnej výške,

uvádzať úplne, správne a pravidivé údaje.

4. Práva a povinnosti DNS:

DNS sa zaväzuje:

a.       umožniť majiteľovi vstupenky vyzdvihnúť si rezervované vstupenky v dohodnutom termíne, o čom je majiteľ vstupenky informovaný telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu,

b.      bezodkladne informovať majiteľov vstupeniek prostredníctvom webovej stránky www.novascena.sk a písomným oznamom v pokladnici DNS o zmenách v programe predstavenia alebo o jeho zrušení.

 

7.                  OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI DNS ZA VADY A ZA ŠKODY      

1. DNS nenesie zodpovednosť za:

a.       za oneskorené dodanie objednaných vstupeniek zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou,

b.      za oneskorené dodanie objednaných vstupeniek zavinené majiteľom vstupenky, ktorý nerešpektuje dodacie podmienky pošty,

c.       za nedodanie vstupeniek zavinené neúplným alebo nesprávnym zadaním údajov majiteľom vstupenky nevyhnutných k doručeniu vstupeniek,

d.      za poškodenie a stratu zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou,

e.      oneskorené prevzatie vstupeniek majiteľom vstupeniek na predajných miestach zmluvných predajcov alebo v pokladnici DNS, a tým oneskorený príchod na predstavenie,

f.        nevyužitie vstupenky na predstavenie,

g.       za škodu spôsobenú nesprávnou vstupenkou v prípade, ak majiteľ vstupensky si vstupenku neskontroloval pri jej prevzatí na predajnom mieste.

2. DNS nezodpovedá za stratu, krádež, poškodenie alebo zničenie vstupenky po ich dodaní objednávateľovi, pričom ani nemá povinnosť nahradiť cenu za takúto vstupenku alebo poskytnúť novú.

 

8.                  Ochrana osobných údajov

1.    Osobnú údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorým je:

Divadlo Nová scéna
sídlo:        Živnostenská 1, 812 14  Bratislava
IČO:         00 164 861
zástupca:  Mgr. Ingrid Fašiangová, generálna riaditeľka

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

2.    Priaznivci Divadla Nová scéna sa ako dotknuté osoby môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami ohľadom spracúvania osobných údajov na sekretariat@novascena.sk písomnou formou alebo osobne na adrese: Divadlo Nová scéna, sekretariát, Živnostenská 1, 81214  Bratislava

3.    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom marketingovej komunikácie ako zasielania informácií o novinkách činnosti a aktivitách, najmä o ním organizovaných divadelných predstaveniach a iných kultúrnych podujatiach, o možnosti zapojenia sa do súťaží a iných akcií súťažného charakteru organizovaných Prevádzkovateľom. Rozsah spracúvaných osobných údajov tvorí: meno, priezvisko a e-mailová adresa, telefónne číslo.

4.    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb, ktoré si zakúpili vstupenky na ponúkané divadelné predstavenia za účelom ich informovania o zmenách v programe, fakturácie objednanej vstupenky alebo objednaných vstupeniek, a to v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska.

5.    Spracúvanie osobných údajov podľa bodu III. bude prebiehať po dobu účinnosti udeleného súhlasu, ktorý je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať, alebo pokým nedôjde k zmene, zániku alebo rozšíreniu vyššie uvedeného účelu. 

6.    Osobné údaje získané podľa bodu IV. budú uchované po dobu 3 mesiacov od zakúpenia vstupenky alebo do času zákonom ustanovenej evidencie registratúrneho záznamu, ktorého súčasťou sú aj osobné údaje o zákazníkovi.

7.    V prípade poskytovania služieb Prevádzkovateľom ide o služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov veku.

8.    Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ktoré sa vykonáva na základe

     a.      oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
b.      ktoré sa vykonáva na účely priameho marketingu,
c.      ktoré sa vykonáva na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely okrem situácie, že je takéto spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

9.    Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, jej osobné údaje prevádzkovatelia nemôžu ďalej spracúvať.

10.   Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim osobným údajom. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví potvrdenie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: účely spracúvania, kategórie dotknutých údajov, príjemcovia, predpokladaná doba uchovávania, poučenie o právach osoby, informácie o zdroji osobných údajov, existencia automatizovaného rozhodovania.

11.    Prevádzkovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

12.    Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

13.    Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú za predpokladu, že:

     a.      osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b.      dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, pokiaľ neexistuje iný právny základ pre spracúvanie jej osobných údajov,
c.      dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov za predpokladu, že Prevádzkovateľ jej námietke vyhovie,
d.      osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e.      dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti zo Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
f.       osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

14.    Žiadosti o výmaz osobných údajov Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť za predpokladu, že je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby potrebné na :

     a.      na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b.      na splnenie povinnosti plynúcej Prevádzkovateľovi zo zákona, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,
c.      z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
d.      na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
e.      na uplatnenie právneho nároku.

15.    Dotknutá osoba má pravo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

     a.      dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov
b.      spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,
c.      prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d.      dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

16.    Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená právo preniesť osobné údaje, ktoré získal Prevádzkovateľ na základe súhlasu, a to ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

17.    Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

B. Zabezpečenie a organizácia doplnkových služieb k usporiadanému divadelnému predstaveniu alebo inému kultúrnemu podujatiu

1. Všeobecné ustanovenie

1. DNS v súlade s účelom, pre ktorý bolo Ministerstvom kultúry SR zriadené, je oprávnené vykonávať alebo zabezpečovať doplnkové služby k hlavnému predmetu svojej činnosti, najmä poskytovanie alebo zabezpečovanie súvisiacich služieb s usporiadaním divadelného alebo iného kultúrneho podujatia (ďalej len „podujatie“), najmä zabezpečenie cateringových služieb pred alebo po podujatí.


2.       Zmluvný vzťah

1. Vznik zmluvy medzi DNS a treťou osobou v takomto prípade vzniká zaslaním záväznej objednávky. Objednávateľ je oprávnený zaslať svoju objednávku buď elektronicky na emailovú adresu: katarina.stinglova@nova-scena.sk, kópia na rezervacie@novascena.sk alebo prostredníctvom pošty na adresu sídla DNS. Záväzná objednávka musí obsahovať všetky potrebné náležitosti (IČO, DIČ, názov organizácie, fakturačná a poštová adresa, bankové spojenie) a ďalšie detailné požiadavky ako dátum akcie, titul, predstavenia, počet požadovaných vstupeniek (prípadne špecifikácia hľadiska/miest), spôsob platby a spôsob prezvatia vstupeniek., špecifikované požiadavky na catering a doplnkové služby, pričom samotná objednávka je návrhom na uzatvorenie Zmluvy. Prijatie záväznej objednávky DNS potvrdí objednávateľovi vo forme, v akej mu bola doručená, pokiaľ si objednávateľ v písomnej objednávke nevyhradil iný spôsob jej potvrdenia.

2. Uzatvorením Zmluvy medzi  DNS a objednávateľom sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.

3. Objednávateľ zaslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov DNS v rozsahu meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo s cieľom fakturácie ním objednaných vecí. DNS sa zaväzuje, že bude postupovať pri spracúvaní osobných údajov v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, pričom na ochranu osobných údajov objednávateľa sa primerane vzťahuje čl. 8 VOP k predaju vstupeniek.


3.       Cena a platobné podmienky

1. Konkrétna výška ceny, spôsob a termín jej platby bude dohodnutá v písomnej zmluve medzi zmluvnými stranami. Výška ceny bude dohodnutá v súlade s ustanovením § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. DNS je oprávnené pri uzavretí zmluvy žiadať primeranú platbu vopred (záloh) alebo peňažnú záruku. Výška a termín platby vopred bude predmetom zmluvy.

2. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu v lehote resp. v lehotách ustanovených v zmluve. V prípade omeškania objednávateľa s peňažným plnením, je DNS oprávnené požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške úrokov z omeškania dohodnutých v zmluve. Pokiaľ, i napriek predchádzajúcej písomnej zmluve je objednávateľ v omeškaní s úhradou platby v termíne .12 dní pred poskytovaním doplnkovej služby, DNS je oprávnené odstúpiť od Zmluvy.

3. Pokiaľ došlo k zmene objednávky pred podujatím v súlade s čl. 4 bod 1 týchto VOP, DNS vystaví na rozdiel ceny faktúru s uvedenou lehototou splatnosti. V prípade omeškania objednávateľa s platením konečnej ceny, sa aplikuje vyššie uvedená zmluvná pokuta.

4. Pokiaľ ide o zmenu objednávky, ktorá má za následok zníženie ceny za poskytnutie doplnkových služieb, DNS sa zaväzuje v čo najkratšej dobe vrátiť rozdiel ceny.

5. Pokiaľ počas priebehu poskytovania doplnkovej služby dôjde k jej väčšiemu rozsahu ako bolo dohodnuté medzi zmluvnými stranami, DNS po podujatí (najneskôr do 7 dní) vystaví na tento rozdiel dodatočnú faktúru s uvedenou lehototou splatnosti. V prípade omeškania objednávateľa s platením konečnej ceny, sa aplikuje bod 2 tohto článku.

 

4.       Zmeny v objednávke

1. Objednávateľ je oprávnený vykonať zmeny v objednávke najneskôr do 1 mesiaca pred plánovaným termínom podujatia. Po tomto termíne je možné uskutočniť len zmeny v objednávke týkajúce sa väčšieho rozsahu objednaných služieb (napr.: doplnenie počtu osôb, doobjednanie kvetinovej výzdoby a podobne), pokiaľ takéto doobjednanie bude u subdodávateľov DNS akceptované.

 

5.       Práva a povinnosti zmluvných strán

1.    DNS v súvislosti s usporiadaním divadelného predstavenia:

a.       zabezpečí všetky potrebné profesionálne javiskové, svetelné a zvukové služby pre predstavenie, ako aj hľadisko pre určených návštevníkov objednávateľa

b.      sprístupní dohodnuté priestory pre osoby určené objednávateľom s platnou vstupenkou (pozvánkou), v čase od 18:00 v deň predstavenia,

c.       umožní objednávateľovi prehliadku objektu pred konaním podujatia,

d.      zabezpečí požiarnu a uvádzaciu službu, vhodné prostredie po priestorovej a hygienickej stránke,

e.      zabezpečí tlač vstupeniek na miesta s logom alebo inou textáciou objednávateľa,

f.        zabezpečí na vlastné náklady autorské práva k podujatiu,

g.       zabezpečí, aby  pred podujatím, počas neho a po, mali prístup do priestorov DNS len objednávateľ a ním určené osoby,

h.      poskytne priestor na krátky príhovor na javisku pred podujatím.


2.    DNS v súvislosti s poskytovaním doplnkových služieb k usporiadanému podujatiu, sa zaväzuje:

a.         poskytovať doplnkové služby  riadne a včas, a to v rozsahu dohodnutom v zmluve,

b.        poskytnúť objednávateľovi všetky relevantné informácie o službách a aktuálnych cenách služieb, ktoré sú predmetom zmluvy,

c.         chrániť záujmy Objednávateľa súvisiace s poskytovaním služieb, podľa tejto Zmluvy a oznámiť mu všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu jeho príkazov, resp. požiadaviek, zároveň dbať na to, aby jeho činnosť bola vo vzťahu k objednaným doplnkovým službám maximálne účelná a hospodárna,

3. Objednávateľ je povinný:

a.       riadne a včas zaplatiť zmluvnú cenu,

b.      poskytnúť včasné a kompletné informácie a podklady na zabezpečenie poskytnutia služieb v zmysle a za podmienok uvedených v zmluve,

c.       bezodkladne informovať  DNS o prípadných zmenách pri objednávaní poskytovania služieb v súlade s čl. 4 bod. 1 týchto VOP,

d.      zdržať sa vyhotovovania zvukových a obrazových záznamov z podujatia,

e.      zabezpečiť distribúciu pozvánok nim určeným osobám,

f.        okamžite odstrániť po podujatí výstavné a ostatné propagačné predmety, pokiaľ boli prinesené. Ak objednávateľ toto opomenie a predmety ostanú v miestnosti DNS, môže DNS po dobu zotrvania predmetov účtovať podnájom za miestnosť. DNS je oprávnený vykonať odstránenie a uskladnenie na účet Objednávateľa bez toho, že by mu z toho vznikla zmluva o úschove. Objednávateľ je povinný zaplatiť DNS škodu vzniknutú nahromadením zanechaných predmetov

 

6.       Doba trvania zmluvy

1. Zmluva medzi zmluvnými stranami je uzatvorená na dobu určitú, a to do splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán.

2. Zmluva zaniká:

a.    uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,

b.    písomnou dohodou zmluvných strán. Zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán. Dohoda musí mať písomnú formu a musí byť podpísaná obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva v tomto prípade končí dňom uvedeným v dohode.

c.     zaplatením odstupného podľa čl. 7 týchto VOP,

d.    odstúpením od zmluvy.


7.       Zrušenie zmluvy a odstupné


1.    Objednávateľ má právo zrušiť od zmluvy pred uskutočnením divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho podujatia, s ktorým je spojená objednaná doplnková služba, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia DNS alebo osobne v sídle DNS a zaplatením odstupeného (storno poplatok) z celkovej dohodnutej sumy:

a.    40% z celkovej ceny, ak objednávateľ odstúpi v lehote menej ako 8 týždňov pred plánovanou akciou,

b.    60% z celkovej  ceny, ak objednávateľ odstúpi v lehote  menej ako 6 týždňov pred plánovanou akciou,

c.     80% z celkovej ceny, ak objednávateľ odstúpi v lehote menej ako 4 týždne pred plánovanou akciou,

d.    100% z celkovej ceny, ak objednávateľ odstúpi v lehote menej ako 3 týždne pred plánovanou akciou.

Zmluva zanikne dňom zaplatenia odstupného.


8.       Obmedzenie zodpovednosti DNS za vady a škody

1.    DNS nie je zodpovedná za porušenie záväzkov vyplývajúcich jej zo zmluvy (napr.: zrušenie predstavenia), ktoré sú spôsobené v dôsledku nepredvídateľnej a neodvrátitelnej udalosti alebo zásahom vyššej moci (napr.: choroba herca, požiar, potopa a iná prírodná katastrofa).

2.   V tomto prípade, pokiaľ je to možné od DNS spravodlivo očakávať, zabezpečenie služieb, ktoré je zmluvou zaviazaná, DNS zabezpečí všetky podmienky tak, aby bolo možné zabezpečiť služby, na ktoré je zmluvou zaviazané, v termíne v stanovenom zmluvou (zabezpečí alternujúceho učinkujúceho alebo náhradné divadelné predstavenie obdobného žánru a podobne).

3.    V opačnom prípade, DNS ponúkne objednávateľovi náhradný, vzájomne výhodný termín uskutočnenia divadelného predstavenia spolu s doplnkovými službami a v prípade, že nedôjde k vzájomnému konsenzu zmluvných strán na novom termíne, DNS vráti zaplatenú cenu do ..... dní od dňa vzniku danej situácie.

 

C. Prenájom a vypožičanie  divadelných kostýmov, rekvizít, technických zariadení a dekorácií


1.       Úvodné ustanovenie


1. Predmetom tejto časti všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je úprava práv a povinností zmluvných strán pri prenechávaní kostýmov, rekvizít, technických zariadení a dekorácií (ďalej len „veci alebo aj predmet zmluvy“) do (i) nájmu, (ii) podnájmu alebo do (iii) výpožičky, v závislosti od postavenia DNS vo vzťahu k danej veci. Pri prenechávaní dočasne prebytočného majetku štátu (ako napr.: vyradené hnuteľné veci pochádzajúce z predstavení, ktoré nie sú zaradené do aktuálneho repertoára DNS), ktoré má DNS v správe, do nájmu alebo výpožičky, postupuje DNS v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 278/1993 Z. z.“).


2.       Predmet zmluvy

 

1. DNS prenecháva užívateľovi veci, ktoré sú v jeho vlastníctve alebo nájme na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka alebo podnájomnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 666 Občianskeho zákonníka. DNS na tieto účely prehlasuje, že je oprávnený dať prenajaté veci do podnájmu. DNS prenajíma alebo vypožičiava užívateľovi dočasne prebytočný majetok štátu, ktorý má správe buď na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v spojitosti s § 13 ods. 1 Zákona č. 278/1993 Z. z. alebo na základe zmluvy o výpožičke, za podmienok ustanovených v § 13 ods. 7 a ods. 8 Zákona č. 278/1993 Z. z.

2.  Na účely týchto VOP sa všetky vyššie uvedené zmluvy označujú jednotne len ako Zmluvy.

3. Vznik zmluvy medzi DNS a užívateľom v takomto prípade vzniká zaslaním záväznej objednávky užívateľom. Užívateľ je oprávnený zaslať svoju objednávku buď elektronicky na emailovú adresu: sekretariat@novascena.sk alebo prostredníctvom pošty na adresu sídla DNS. Záväzná objednávka je návrhom na uzatvorenie Zmluvy. Prijatie záväznej objednávky DNS potvrdí objednávateľovi vo forme, v akej mu bola doručená, pokiaľ si objednávateľ v písomnej objednávke nevyhradil iný spôsob jej potvrdenia.

4. Uzatvorením Zmluvy medzi  DNS a užívateľom sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.

5. Užívateľ zaslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov DNS v rozsahu meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo s cieľom fakturácie ním objednaných vecí. DNS   sa zaväzuje, že bude postupovať pri spracúvaní osobných údajov v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, pričom na ochranu osobných údajov objednávateľa sa primerane vzťahuje čl. 8 VOP k predaju vstupeniek.


 

3.       Nájomné, platobné podmienky

1. Za prenechanie veci je užívateľ povinný zaplatiť dohodnutú cenu v Zmluve. Cena za prenechanie vecí, ktoré má DNS v správe, sa určuje v súlade s § 13 Zákona č. 278/1993 Z. z.2. Úhrada za prenechanie veci musí byť pripísaná v prospech bankového účtu DNS na základe zmluvných podmienok. V prípade, že táto úhrada nebude pripísaná na účet DNS v stanovenom termíne, DNS je oprávnené neposkytnúť vec bez akýchkoľvek nárokov na odškodnenieužívateľa.

2. V prípade prenechania veci do dlhodobého užívania, je DNS oprávnená po uplynutí každého roku trvania zmluvy upraviť výšku peňažného plnenia o inflácii zistenú Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok. Úpravu výšky peňažného plnenia oznámi DNS písomne druhej strane. Upravenú výšku peňažného plnenia je druhá zmluvná strana povinná akceptovať a platiť od okamihu, kedy sa stane splatným peňažné plnenie nasledujúce po doručení oznámenia o úprave výšky úhrady za prenechanie veci do užívania.

3. Akékoľvek jednostranné zadržanie, započítanie, alebo zníženie platobných záväzkov užívateľa voči DNS nie je povolené, s výnimkou zákonných dôvodov.

4. V prípade omeškania užívateľa s peňažným plnením je DNS oprávnená požadovať od užívateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške úrokov z omeškania dohodnutých v zmluve.


4.       Doba trvania Zmluvy

1. Zmluva medzi DNS a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú,  pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Zmluvný vzťah zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä písomnou dohodou zmluvných strán, alebo písomným odstúpením od Zmluvy a zničením veci.

3. Porušenie ustanovení týchto VOP užívateľom je porušením povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy s DNS a môže byť dôvodom okamžitého vrátenia poskytnutého predmetu Zmluvy.

4. DNS je oprávnené odstúpiť od zmluvy:

a.              V prípade omeškania užívateľa s platbou nájomného alebo akéhokoľvek iného peňažného záväzku po dobu dlhšiu ako 12 dní, 

b.             v prípade vzniku dôvodného podozrenia na neoprávnené nakladanie s prenechanou vecou, a to i napriek predchádzajúcej písomnej výzve DNS s poskytnutou primeranou lehotou na odstránenie neoprávneného nakladania s vecou. Za neoprávnené nakladanie sa na účely týchto VOP rozumie najmä užívanie veci v rozpore s účelom dohodnutým v zmluve alebo prenechanie veci do podnájmu tretej osoby,

c.              v prípade vykonania zmien na prenechanej veci bez súhlasu DNS, v dôsledku ktorých hrozí na prenechanej veci značná škoda; hrozba značnej škody sa rozumie škoda, ktorá môže vzniknúť v hodnote najmenej 100 EUR,

d.             v prípade pretrvávajúceho porušenia povinností a záväzkov vyplývajúcich z VOP, a to i napriek predchádzajúcej písomnej výzve DNS s poskytnutou primeranou lehotou na odstránenie vytýkaného porušenia.

5. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:

e.             DNS neodovzdalo predmet zmluvy v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste s výnimkou čl. 3 ods. 2 týchto VOP, a  DNS nezjednalo nápravu tohto stavu ani v dodatočnej primeranej lehote,

a.              DNS odovzdalo užívateľovi predmet Zmluvy v stave nespôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, alebo ak sa prenechaná vec stane neskôr – bez toho, aby užívateľ porušil svoju povinnosť – nespôsobilou na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, ak sa stane neupotrebiteľnou alebo ak sa užívateľovi odníme taká časť veci, že by sa tým zmaril účel zmluvy.

6. Odstúpenie od zmluvy musí zmluvná strana urobiť písomne a doručiť ho druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.   

7. V prípade skončenia alebo zániku zmluvy je užívateľ povinný bez zbytočného odkladu (najneskôr v deň skončenia alebo zániku zmluvy) vrátiť prenechanú vec DNS. V opačnom prípade je užívateľ povinný zaplatiť DNS zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý začatý deň omeškania s vrátením Predmetu zmluvy.

 

5.       Odovzdanie a starostlivosť o predmet zmluvy

1.  DNS sa na tieto účely zaväzuje:

a.       odovzdať  a prenechať predmet Zmluvy užívateľovi na čas dohodnutý v zmluve a v stave spôsobilom na využitie v súlade s účelom dohodnutým v zmluve,

b.      zabezpečiť užívateľovi riadne a nerušené užívanie predmetu Zmluvy, pričom týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť užívateľa podľa čl. 4 bod 8 týchto VOP.

2. Užívateľ je povinný  prevziať predmet zmluvy bez omeškania v dohodnutý deň a na dohodnutom mieste.

3. Prevzatie predmetu Zmluvy podľa predchádzajúceho odseku sa uskutoční vždy na základe preberacieho protokolu, v ktorom budú presne špecifikované jednotlivé majetkové podstaty, ktoré sa odovzdávajú do užívania druhej zmluvnej strane. Preberací protokol podpíšu pri prevzatí obe zmluvné strany.

4. Užívateľ  podpisom preberacieho protokolu potvrdzuje, že prenechané veci nemajú žiadne vady, a že boli odovzdané v riadnom stave.

5. Užívateľ je povinný odo dňa prevzatia veci až do jej vrátenia, nakladať s vecou s odbornou starostlivosťou. Na tieto účely poskytne DNS technické informácie k údržbe danej veci. Užívateľ hradí všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s užívaním veci, najmä náklady súvisiace s jej prevzatím, vrátením a užívaním.

6. Užívateľ  je zároveň povinný vec chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením, a najneskôr ku dňu skončenia Zmluvy ju odovzdať DNS v stave v akom ho prevzal, resp. v stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu.

7.  Ak na veci vznikne škoda, užívateľ je povinný oznámiť DNS okolnosti vzniku škody a jej rozsah bez zbytočného odkladu a poskytnúť DNS súčinnosť pri odstránení škody. V prípade, ak škodu na veci spôsobil užívateľ vlastnou činnosťou (úmyselne alebo z nedbanlivosti) je povinný odstrániť škodu na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu.

8. Každé právne alebo faktické nakladanie s predmetom Zmluvy je bez písomného súhlasu DNS neprípustné. Druhá zmluvná strana nesmie nechať predmet Zmluvy do užívania tretej osobe. Porušenie tejto povinnosti sa považuje je dôvodom pre odstúpenie od Zmluvy.

9.  Akékoľvek zhodnotenie predmetu Zmluvy však musí byť vopred oznámené a odsúhlasené DNS. V prípade, ak užívateľ neoznámil DNS zamýšľané zhodnotenie predmetu Zmluvy a zároveň DNS neodsúhlasilo, že bude niesť náklady na zhodnotenie, nemá užívateľ v takomto prípade nárok na úhradu nákladov zhodnotenia zo strany DNS.

10. Užívateľ je povinný kedykoľvek, avšak po predchádzajúcej dohode o čase a termíne, umožniť poverenej osobe DNS prístup k predmetu Zmluvy za účelom preskúmania stavu veci.

11.Užívateľ  je oprávnený užívať predmet Zmluvy v súlade so Zmluvou a na účel, na ktorý je určený. Zmena dohodnutého užívania predmetu Zmluvy si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas DNS.


6.       Spoločné záverečné ustanovenia k jednotlivým VOP  

1. Právne vzťahy medzi DNS a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a osobitnými právnymi predpismi upravujúcimi postavenie majiteľa vstupeniek a užívateľov ako spotrebiteľov.

2. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.9.2014, pričom ich zmena zo strany DNS je vyhradená. Zmena VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na internetovom portále DNS alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu užívateľa.

3.  Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli  DNS -  http://www.novascena.sk/sekcie/kategoria/prenajom/obchodne-podmienky/ a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla DNS.

4. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi DNS a užívateľom, a ktoré sa nepodarí prednostne vyriešiť zmierom alebo dohodou, budú s konečnou platnosťou riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ktorého vecná a miestna príslušnosť sa určí v súlade s platnými Právnymi predpismi.


 


Partneri divadla

S podporou:
Partner DNS:
Mediálni partneri: